Wykreslenie

Wykreślenie stowarzyszenia
Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski
pokój nr 11B,
tel. (91) 38-20-483, fax. (91) 38-20-483
godziny przyjmowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, 1923),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)


Przebieg postępowania:
I. Jeżeli członkowie stowarzyszenia chcą, aby stowarzyszenie zakończyło swoją działalność i byt prawny powinni na Walnym Zebraniu Członków:

 • podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami statutu/regulaminu stowarzyszenia,
 • sporządzić protokół z zebrania,
 • sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia na zebraniu.

Uchwała powinna określać datę rozwiązania stowarzyszenia, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo  o stowarzyszeniach).

II. Następnie likwidator:

 • pisemnie zawiadamia Starostę Kamieńskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia  i listą obecności;
 • podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami 2 szt. ogłoszenia o likwidacji do Starosty Kamieńskiego, które zostaną wywieszone na tablicach informacyjnych urzędu na 3 tygodnie.

III. W dalszej kolejności likwidator sporządza:

 • protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
 • ustala listę wierzycieli i dłużników;
 • dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji;
 • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 • sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art.12 ust.1 pkt 5 i art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 116, 1333, 1844, 1893, z 2016 r. poz. 615) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.) - stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;
 • składa wniosek do Starosty Kamieńskiego o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji wraz ze sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji oraz dowodem opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Czynności likwidacyjne obejmują także:

 • dokonanie spisu inwentarza rzeczowego majątku,
 • ustalenie aktualnego stanu konta potwierdzonego wyciągiem bankowym,
 • wyegzekwowanie należności od dłużników,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków wierzycieli,
 • przeprowadzenie archiwizacji dokumentów,
 • zawiadomienie banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego,
 • zbycie mienia (zgodnie z uchwałą walnego zebrania członków),
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Sposób i miejsce składania dokumentów:
Osobiście osoba upoważniona - likwidator:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej - wykreślenie z ewidencji (wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wykreśleniu z ewidencji) uczniowskiego klubu sportowego (podstawa prawna: art. 2 ust.1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)),
 • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszenia zwykłego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej (podstawa prawna art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.