Stowarzyszenia

W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. W dobrze zorganizowanym społeczeństwie demokratycznym powinny istnieć trzy zasadnicze sektory życia społecznego. Jeden powinien obejmować działalność prowadzoną dla zysku, drugi działalność publiczną, do trzeciego należą organizacje pozarządowe, do których zalicza się m.in. stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, organizacje, których funkcjonowanie regulują odrębne ustawy. Wszystkie obszary życia społecznego są wzajemnie uzupełniającymi się elementami. Działalność organizacji pozarządowych jest ważnym czynnikiem aktywizującym i integrującym społeczność lokalną. Organizacje pełnią m.in. funkcję pośrednika pomiędzy obywatelem a państwem i występują w jego imieniu. Działają nie dla zysku, lecz dla zaspokojenia własnych potrzeb. Posiadają uregulowaną formę organizacyjną, tzn. wyodrębniony status w świetle prawa.

Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 98,poz. 873 z późn. zm.) podaje m.in. definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie z nią - organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszeniami z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa.

Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są zróżnicowane. Najczęściej zajmują się kulturą, sportem, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.